Meddelelse 1/2022 – Opslag af stilling som kirkesanger

Kirkesanger søges

Vallekilde-Hørve sogn søger en kirkesanger, der kan være med til at forskønne gudstjenester og kirkelige handlinger mv. i vore to kirker.

Stillingen indebærer tjenester i såvel Vallekilde som Hørve kirker, plejehjemsgudstjenester og medvirken ved kirkelige handlinger samt ved diverse musikalske arrangementer i kirker og sognegård.

Vi forudsætter, at du har et godt kendskab til Den Danske Salmebog. Vi ser gerne at du har kendskab til gudstjenestens gang og også kan synge fra højskolesangbogen og andre samlinger.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores organist Daniel Abildgaard og kirkernes personale i øvrigt; det forventes, at du – udover som kirkesanger – indgår aktivt i afviklingen af gudstjenester og kirkelige handling mv. i henhold til den funktionsbeskrivelse, der er udarbejdet for stillingen.

Stillingen er beregnet med et ugentligt timetal på 8, svarende til 8/37 af en fuldtidsstilling.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Løninterval 255-579 – 373.538 kr. pr. 31/3 2012. Fikspunktet er 262.132 kr. hvilket svarer til en månedsløn på 5.205,85 kr. pr. 1/2 2021. Dertil kommer et årligt OK-tillæg på 850 kr., det er kvoteret i forhold til timetallet. Der er et rådighedstillæg på 19.700 kr. (31/3 2012), det kvoteres ligeledes i forhold til timetallet. Der indbetales 18% til pension.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Daniel Abildgaard på tlf. 30 28 80 29 eller menighedsrådets formand, Inge-Lise Christensen på tlf. 59 65 43 70 / mobil 20 43 91 54, hvor der også kan aftales sangprøve.

Ansøgning stiles til Vallekilde-Hørve Menighedsråd og indsendes bilagt eventuelle referencer mv. pr. mail til 7255fortrolig@sogn.dk og skal være os i hænde senest den 2. maj 2022.

 

Kirkesanger (funktionsbeskrivelse)

Generelt

Som kirkesanger i Vallekilde-Hørve sogn er man – sammen med organisten – alene om at forskønne gudstjenester og kirkelige handlinger mv. med sang i vore to kirker.

Stillingen indebærer tjenester i såvel Vallekilde som Hørve kirker, plejehjemsgudstjenester på Plejecenter Bakkegården i Hørve og medvirken ved kirkelige handlinger samt ved diverse musikalske arrangementer i præstegården eller andetsteds, hvor det er menighedsrådet, der er arrangør.

Det forudsættes, at kirkesangeren har et godt kendskab til Den Danske Salmebog med diverse tillæg (herunder 100 Salmer, Kirkesangbogen) og Højskolesangbogen med tilhørende melodibøger.

Du skal arbejde tæt sammen med vores organist Daniel Abildgaard.

Stillingen er (for tiden) beregnet til et ugentligt timetal på 8, svarende til 8/37 af en fuldtidsstilling.

Funktioner

Kirkesangeren sørger i samarbejde med den tjenstgørende graver for, at alterlysene og evt. andre stager er tændt ved gudstjenestens begyndelse.

Kirkesangeren sørger for at modtage kirkegængerne og uddele salmebøger/sang blade inden gudstjenesten til menigheden.

Kirkesangeren forestår ind- og udgangsbøn i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kirkesangeren sørger under prædikenen for – når der er små og mindre børn til stede – at udlevere ”kasser med småbøger og tegnegrej” til børnene, såfremt det må skønnes nødvendigt.

Kirkesangeren sørger efter gudstjenesten for at efterlade sang blade og salmebøger indsamles og anbringes på de dertil indrettede steder.

Kirkesangeren optæller dagens kollekt og indfører beløbet i indsamlingsprotokollen, der tillige underskrives af præsten, ligesom kirkesangeren indfører antallet af kirkegængere i protokollen over antal kirkegængere.

Vallekilde-Hørve menighedsråd
24.marts 2022

[Opslået 25/3 2022]